Villa Adriana

Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Appartementen Villa Adriana

Begripsbepalingen

 1. De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het appartement huurt.
 2. De verhuurder: de eigenaar van het vakantie appartement Villa Adriana.
 3. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot huur van een vakantie appartement die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en eigenaar.
 4. Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom.
 5. Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.
 6. Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf dan wel bij aankomst in het appartement betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
 7. Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van een Appartement geschiedt uitsluitend d.m.v. email aan de verhuurder (eigenaar).
  Ontvangst wordt bevestigd met een email met alle gegevens van de huurder en een verzoek tot aanbetaling.
 2. De aanbetaling dient binnen 1 dag te worden voldaan bij reservering via een bankoverschrijving op de rekening van de verhuurder.
 3. Na ontvangst van de aanbetaling door Villa Adriana wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurders binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 20% van de huursom (dus exclusief kosten en borg).
  • bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 50% van de huursom (excl. kosten en borg).
  • bij opzegging binnen 14 dagen voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.
 5. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.

Betaling

 1. De huursom (exclusief borg) wordt geheel via de bank voldaan.
 2. Een aanbetaling van 20% dient binnen 1 dag (24 uur) op de rekening van de verhuurder te zijn overgemaakt.
 3. Uiterlijk 4 weken voor aankomst dient de volledige huurprijs te zijn voldaan.
 4. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst met gehele betaling via de bank dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
 5. Bij - na 1e herinnering - binnen 3 dagen niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 6. Vertrek eerder dan gepland (ongeacht aanleiding of oorzaak) leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 7. Indien Villa Adriana door overmacht of omstandigheden van het appartement genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per email in kennis stellen. Villa Adriana verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom

 1. De huurder betaald een borgsom. De borgsom van € 100,- moet contant betaald worden bij aankomst.
 2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en de woonomgeving. Of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. Het te verwachten tijdstip van vertrek dient de huurder tijdig door te geven aan de verhuurder om de sleutel weer in ontvangst te kunnen nemen. Borg wordt dan geretourneerd minus eventuele schades of bovengenoemde zaken.
 4. Het vakantie appartement wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes achter gelaten. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.
 5. De eindcontrole op schade wordt voor vertrek van de huurder gedaan.

Aantal personen en leeftijd

 1. Het aantal personen dat in het appartement volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden. In geen geval mag dit aantal groter zijn dan het aantal personen wat aangegeven is bij de boeking.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het appartement zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.
 3. Leeftijdscategorie is 25 jaar en ouder, bij overschrijding wordt de huurovereenkomst als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het appartement zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Aansprakelijkheid

 1. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 2. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede huurders, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 3. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het appartement in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het appartement of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder te worden gemeld.
 4. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en mede huurders of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het appartement of omliggende terrassen.
 5. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte(n) of op het terrein bevinden.

Schoonmaak

 1. Meld klachten over de aangetroffen netheid van het appartement bij aankomst bij de beheerder zodat het in overleg kan worden opgelost.
 2. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

Roken en huisdieren

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.
 2. Meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is vooraf aangegeven aan de verhuurder.
 2. Vertrektijd dient vooraf aangegeven te worden aan verhuurder en kan op de dag van vertrek in overleg plaats vinden.
 3. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.
 4. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen van deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde appartement inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met begrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot het appartement of terrassen te verlenen voor noodzakelijke reparaties, schoonmaak en tuinonderhoud.
 4. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking. Even als de kwaliteit van de WiFi verbinding.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram